घर भूकम्प प्रतिरोधि छ वा छैन र भूकम्प गएको बेला सुरक्षित क्षेत्र सम्बन्धी विवरण

Loading

घर भूकम्प प्रतिरोधि छ वा छैन र भूकम्प गएको बेला सुरक्षित क्षेत्र सम्बन्धी विवरण