तपाई बसोबास गरेको घर वा भवन बाहेक परिवारको स्वामितवमा यस न.पा मा अन्य घर वा भवन छ भने सम्बन्धी विवरण

Loading

तपाई बसोबास गरेको घर वा भवन बाहेक परिवारको स्वामितवमा यस न.पा मा  अन्य घर वा भवन छ भने सम्बन्धी विवरण