यदि काठ, दाउरा ,गुईठा प्रयोग गर्नु हुन्छ भने कस्तो प्रकारको चुलो प्रयोग गर्नु हुन्छ सम्बन्धी विवरण

Loading

यदि काठ, दाउरा ,गुईठा प्रयोग गर्नु हुन्छ भने कस्तो प्रकारको चुलो प्रयोग गर्नु हुन्छ सम्बन्धी विवरण